วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่าย
ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ตารางเรียนห้องปฎิบัติการคอมพิเวตอร์ ๒/๒๕๖๑ (๒๒/๐๒/๖๒)
ขั้นตอนการขอพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวและฐานข้อมูล
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คู่มือการติดตั้งฟอนต์มาตราฐานราชการไทย
คู่มือการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนทศ (คอมพิวเตอร์)
คำร้องขอใช้ระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขตจันทบุรี (Authen) โหลดจากที่นี้
ขั้นตอนการขอใช้ระบบเครือข่ายภายในวิทยเขตจันทบุรี (Authen)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอติดตั้งโปรแกรมและใช้โปรแกรม
ขั้นตอนการขอติดตั้งและใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการ,เว็บไซต์)
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมฯ จะวางที่โต๊ะอาจารย์ผู้สอนของทุกห้อง และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบทุกวันทำการหลังเลิกเรียน
คู่มือการใช้เครื่องแสกน (Scanner)

Programs

 
TeamViewer8
Adobe Reader 9.2
Anti Netcut
Programming
SSH Secure Shell

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓