โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2565 564 ครั้ง

ใบบอกข่าวคณะอัญมณี ฉบับที่ 1/2565

1. คณะอัญมณีทูลเกล้าฯ ถวายพลอยเจียระไนเหลี่ยมพิเศษ “เฉลิมเทพรัตนมณีศรีบูรพา” หมายถึง อัญมณีแห่งการเฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ผู้ทรงเป็นสิริแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ณ อาคาร หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565
2. นายเผด็จ ภูอากาศ เข้ารับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในฐานะผู้มีคุณปการต่อวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการเจียระไนอัญมณี จนได้รับการยกย่องจากบุคคลร่วมวิชาชีพ ควรแก่การสดุดี และยึดถือเป็นแบบอย่าง
3. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะอัญมณีทุกท่าน เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนเก่งของคณะอัญมณี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นางสาวธนิตา จิรนุวัฒน์วงค์ (สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ) และ นางสาวปิยวีร์ คุ้มห้างสูง (สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)


ผู้ส่งใบบอกช่าว : นายพรพิทักษ์ สุธรรม โทร. 3509

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด