โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice)
17 กุมภาพันธ์ 2565 615 ครั้ง

แนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice)

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด