โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 กุมภาพันธ์ 2565 571 ครั้ง

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฯ จัดแสดงผลิตภัณฑ์

ศูนย์ CIPD วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลยับูรพา จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย


          เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา (CIPD) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ กับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย ณ ห้องประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ประเทศไทย กล่าวถึงที่มาที่ไปในการลงนามบันทึกความเข้าใจ จากนั้นผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา (CIPD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด