โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 มกราคม 2565 566 ครั้ง

คณะอัญมณีทูลเกล้าฯ ถวาย พลอยเจียระไนเหลี่ยมพิเศษ

คณะอัญมณีทูลเกล้าฯ ถวาย พลอยเจียระไนเหลี่ยมพิเศษ "เฉลิมเทพรัตนมณีศรีบูรพา"

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้แทนคณะอัญมณี รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายพลอยเจียระไนเหลี่ยมพิเศษ “เฉลิมเทพรัตนมณีศรีบูรพา” หมายถึง อัญมณีแห่งการเฉลิมพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ผู้ทรงเป็นสิริแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการออกแบบโดย นายวิริศ แว่นไธสงค์ บัณฑิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และเจียระไนโดย นายเผด็จ ภูอากาศ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะอัญมณี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด