โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4 มกราคม 2565 568 ครั้ง

ผู้นำ...สานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA

          กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ผู้นำสานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA"
          เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร "ผู้นำสานพลังบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ โรงแรม นิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท จันทบุรี ผู้ร่วมโครงการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษา ประจำปี ๒๔๖๒ และ ประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๘๐ คน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านบริหารงานอุดมศึกษา การบริหารจัดการงานอุดมศึกษาอีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับกลางภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานการจัดงาน
          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ "ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารระดับกลางกับการร่วมพัฒนาส่วนงานและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและชีวิตสู่การดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น" รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี บรรยาย ในหัวข้อ " นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ " และ หัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งโสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" การฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ "ทิศทางของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"โดย ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบายและคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ผู้นำสานพลังบูรพาขุมปัญญาตะวันออก WE ARE BURAPHA


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด