โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 ธันวาคม 2564 563 ครั้ง

ม.บูรพา จับมือ GIT ส่งเสริมอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทยสู่สากล

คณะอัญมณี ม.บูรพา จันทบุรี จับมือ GIT ลงนามร่วมมือยกระดับมาตรฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทยสู่สากล”
          วันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า พัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการเสวนากว่า 50 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ส่งรายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด