โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 ธันวาคม 2564 571 ครั้ง

ม.บูรพา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในประเด็นการขับเคลื่อนสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model และการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย ที่นำคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ประชุม
          โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับการพิจารณาให้เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดนำร่อง ในการขับเคลื่อนสร้างเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน BCG โมเดล โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมทุกมิติ มีสินค้าเกษตรเป้าหมายที่จะดำเนินการ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง และสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง ด้านการท่องเที่ยว การประชุมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ การระดมความคิดเห็น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในฐานะผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่เป้าหมายของการขับเคลื่อนที่จะสามารถกำหนดทิศทาง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กรอบเกษตรมูลค่าสูงและ BCG โมเดลรวมทั้ง การขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ต่อไป

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด