โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 พฤศจิกายน 2564 575 ครั้ง

กองบริหารฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”

          เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตวิทยาจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P310 ให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักการใช้โปรแกรมเบื้องต้น การเลือกขนาดชิ้นงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมไปถึงการออกแบบชิ้นงานให้ทันสมัยและสวยงาม
โดยมี
          คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ นักประชาสัมพันธ์
          คุณอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
          คุณอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
          และ คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva
         ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างมีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Canva เป็นอย่างมาก

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด