โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1
2 ธันวาคม 2564 591 ครั้ง

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่  1121 /2564
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2565 
----------------------------
1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.  ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
3.  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th 
และ http://e-admission.buu.ac.th  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
หรือ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท
5. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79
----------------------------
    ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (4 ปี)  หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  คุณสมบัติทั่วไป
    1.1.1  กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
    1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
การศึกษาใดมาก่อน  
   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำ
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
    1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
1.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา รายละเอียดดังแนบ

2. การสมัครคัดเลือก
     2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 20 มกราคม พ.ศ. 2565
     2.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุง     มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
    3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
    3.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.) 
หมายเหตุ  
- ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการชำระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
    4.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
    4.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 20 มกราคม พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ  
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
ในการรับเข้าเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ  90 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8.  การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมหลักฐานดังนี้
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต 
(2)  ใบแสดงผลการเรียน
(3)  บัตรประจำตัวประชาชน

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     10.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด