โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ตุลาคม 2564 572 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรม“การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ”

          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ” ณ อาคารผาสุก กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 
          สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์  ละอองมณี  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มาบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด  ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมต่อไปได้ หลังจากรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้นลงได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อมาทดสอบการบินผ่านโปรแกรม Simulator ณ ห้อง P ๑๐๕, P ๒๐๒ และ P ๓๒๑ อาคารผาสุก กุลละวณิชย์ ทั้งนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด