โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 กรกฎาคม 2564 560 ครั้ง

เวิร์คชอป การสร้างสื่อวิดีโอ เพื่อการสื่อสารที่ดี

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดเวิร์คชอป การสร้างสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Power Point เพื่อการสื่อสารที่ดี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ P310 อาคารผาสุข กุลวะนิช โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยาย นายรัติภูมิ สีหะวงค์ นักประชาสัมพันธ์, นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการสร้างวิดีโออย่างง่ายและนำไปจัดทำวิดีโอการให้บริการของงานในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้ โดยมีการบรรยายในที่ตั้งและออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด