โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 กรกฎาคม 2564 577 ครั้ง

เวิร์คช็อป การตัดต่อวิดีโอ อย่างง่าย เพื่อพัฒนาบุคลากร

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดเวิร์คช็อป การตัดต่อวิดีโอ อย่างง่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ P310 อาคารผาสุข กุลวะนิช โดยได้รับเกียรติจาก นายรัติภูมิ สีหะวงค์ นักประชาสัมพันธ์, นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้บรรยาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ และทักษะในการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายและนำไปจัดทำวิดีโอ แนะนำการให้บริการของงานกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด