โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 สิงหาคม 2564 567 ครั้ง

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ๒๕๖๔

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔


          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  โดยมี ดร.เมธินี จามกระโทก กล่าวรายงานโครงการ
          กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลาย อาทิ การประกวด แข่งขัน และการประชุมวิชาการ  ประกาศผลการประกวด แข่งขัน และรางวัลต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook Live งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ BUU Chan


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด