โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
5 ตุลาคม 2563 832 ครั้ง

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา

การจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ

การเสริมสร้าง “ค่านิยม” เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์เป็นวิธีการหนึ่งในการปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติ

ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร ค่านิยมร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ผูกพันกับองค์กร อีกทั้งทำให้บุคลากรเกิดความชัดเจน

ว่าองค์กรคาดหวังพฤติกรรมแบบใดจากตน และประเมินตนเองได้อย่างมั่นใจ

ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา นั่นก็คือ

B-U-R-A-P-H-A   มีความหมายดังนี้
B=Benevolence         -        สำนึกดี
U=Unity                  -         มีใจเป็นหนึ่ง
R=Responsibility        -         ตระหนักถึงสังคม
A=Action                  -         ทำตนใฝ่เรียนรู้
P=Participation          -         อยู่อย่างมีส่วนร่วม
H=Happiness             -         ครบถ้วนความสุข
 A=Agility                  -         พร้อมปรับทุกสถานการณ์ 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด