โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี
10 มิถุนายน 2563 517 ครั้ง

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖
          อัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง ทรัพย์สิน ชีวิต และเวลา ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาจันทบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและจัดการเหตุจากอัคคีภัยขึ้น จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อเป็นการ เตรียมการ ทราบถึงวิธีจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการจัดการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม ดังนั้นแผนฯ ฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.๑๑๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun