โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
20 มิถุนายน 2567 561 ครั้ง

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 • รวมทุกคณะ   วันที่ 27 มิ.ย.2567  เวลา 13.00-18.00 น.
  นิสิตใหม่ทุกคณะพร้อมกัน  เวลา 13.00-18.00 น.
  ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารผาสุข กุลละวณิชย์
   
 • แยกคณะ
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
  วันที่ 27 มิ.ย.2567   เวลา 08.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร  อาคารผาสุข กุลละวณิชย์
  คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  วันที่ 27 มิ.ย.2567  เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้อง P322 อาคารผาสุข กุลละวณิชย์
  คณะอัญมณี
  วันที่ 28 มิ.ย.2567 เวลา 13.00-16.30 น.
  ณ ห้อง L204A อาคารเรียนรวม


สอบถามเพิ่มเติม  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  039-310-000 ต่อ 1709

ผู้ส่งข่าวประกาศ   นางสาวอรวรรณ  ขุนจิต

 

 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit

ข่าวสาร ล่าสุด