โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
19 มิถุนายน 2567 612 ครั้ง

ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้นิสิตดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามระยะเวลาของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพากำหนด

ขั้นตอนยื่นคำขอกู้ยืม
1.ให้นิสิตผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา
- ดำเนินการลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) / กยศ.Connect
- ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567
ผ่าน https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ หรือ https://dslactive.page.link/prod
2.ดำเนินการเตรียมเอกสารตาม "รายการเอกสารประกอบคำขอกู้ยืมผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา" (พร้อมสแกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ JPG , PDF) ดังนี้
- หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนิสิต 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ
- หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ
(ผู้ปกครอง คือกรณี บิดา , มารดา ขาดการติดต่อหรือหายสาบสูญ หากมีบิดา , มารดาไม่ต้องใส่ผู้ปกครอง)

เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว
- ประมาณการรายได้ = รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ฯลฯ
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ. 102 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ
- ผู้มีรายได้ประจำ
- หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
- ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567

3.ดำเนินการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ ดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) พร้อมแนบไฟล์ Upload ตามรายการเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม ลำดับที่ 2
- ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567

4.สถานศึกษาตรวจสอบผ่านระบบ กยศ. DSL โดยนิสิตตรวจสอบสิทธิ์อนุมัติพิจารณาการกู้ยืมผ่านทาง E-mail ของนิสิต หรือ ระบบ กยศ. DSL หรือ APP กยศ. Connect
- ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567

5.เมื่อกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติผู้กู้ยืมผ่านระบบ กยศ. DSL ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากระบบ DSL ดำเนินการส่งเอกสาร ดังนี้
- ส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม ฉบับจริง ที่ผ่านการอนุมัติ ตามข้อ 4
- หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.103 1 ฉบับ
- กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม
- ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2567 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์เวลา 08.30 - 16.30น.
- สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้
- จ่าหน้าซอง มหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต (กยศ.และกรอ.) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 (สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้)

6.ประชุมทำสัญญา พิมพ์แบบเบิกเงิน และนำส่งสัญญา
- นิสิตผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาพร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม เข้าร่วมประชุมทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ภายในเดือน สิงหาคม 2567 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง Page Facebook)

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit

ข่าวสาร ล่าสุด