โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

31 พฤษภาคม 2567 570 ครั้ง

ร่วมลงนามสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

 
          ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.อุมาพร พลายระหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สยมภู หาญภักดีสกุล ได้เข้าร่วมลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 หอประชุม ธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

          ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกส่วนงาน ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางการศึกษาและการวิจัยที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการแนวคิดและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับทุกมิติของการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้
               1. การสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
               2. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
               3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
               4. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
               5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
               6. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด