โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 มีนาคม 2567 557 ครั้ง

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมช่างทองไทย

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โครงการลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมช่างทองไทย

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมช่างทองไทย” เพื่อสนับสนุนหน้าที่ความร่วมมือ และบทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งในการสนับสนุน ความรู้ ข่าวสาร และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านช่างฝีมือ การสนับสนุนการร่วมกำหนดนโยบายและพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนกำหนดแนวทางอนุรักษ์สืบสานงานช่างในด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ร่วมพัฒนาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ในแผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรช่างฝีมือ ณ ห้องประชุม S606 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
          ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และนายมงคล มณีสินธพ นายกสมาคมช่างทองไทย เป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี และ นายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการสมาคมช่างทองไทย เป็นพยาน โดยมีคณาจารย์จากคณะอัญมณีและคณะกรรมการจากสมาคมช่างทองไทยเข้าร่วม

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด