โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 มีนาคม 2567 560 ครั้ง

นิสิตคณะอัญมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องประดับ

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบเครื่องประดับ

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายถิรวิทย์ ราชอาด นิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อ ”The Magnificence of Tarot Cards” ซึ่งจัดการประกวดขึ้นโดย บริษัท แคด คาส์ท จำกัด
          โดย บริษัท แคด คาส์ท จำกัด ได้เข้ามามอบรางวัลผู้ชนะเลิศการออกแบบเครื่องประดับ ในหัวข้อ ”The Magnificence of Tarot Cards” ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง ประชุม S606 อาคาร 100ปีฯ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด