โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 มีนาคม 2567 554 ครั้ง

คณะอัญมณี จัดโครงการ BUU GEMS CAREERS DAY

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จัดโครงการ BUU GEMS CAREERS DAY

 
          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ BUU GEMS CAREERS DAY ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้อง S606 อาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ นิสิตช้ันปีที่ 4 ได้พบกับผู้ประกอบด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และช่องทางการสมัครเข้าทำงานของแต่ละบริษัทที่ร่วมโครงการ
          โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ จํานวน 7 บริษัท ดังนี้
          

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด