โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 พฤษภาคม 2567 571 ครั้ง

รศ.ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะพลาสติกในญี่ปุ่น

รศ.ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ JICA-SATREPS Project ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2567 เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์, ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะได้เยี่ยมชมการจัดการขยะพลาสติกของ Yokkaichi Port Authority, การรีไซเคิลขยะพลาสติกจากเครื่องมือประมงของบริษัท REMAR, การประเมินผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ Institute of Environmental Ecology และการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกที่ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) และ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) โดยความรู้ที่ได้รับจะถูกนำมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคตเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด