โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ธันวาคม 2566 505 ครั้ง

คณะอัญมณี ร่วมจัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมจัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023ณ อาคาร 10 ปี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะอัญมณีทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะอัญมณี

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham