โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ธันวาคม 2566 505 ครั้ง

คณะอัญมณี จัดโครงการทัศนศึกษา Field Fun: Gem Expedition 2023

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดกิจกรรมการศึกษา ภาคสนามของนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
ในโครงการ Field Fun: Gem Expedition 2023

          ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) และรายวิชาแร่และหินเบื้องต้น (Introduction to Mineral and Rock)
          โดยอาจารย์ ดร.อุมาพร พลายระหาร อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ได้จัดการออกภาคสนามครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ที่มาของพลอยจันท์ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกำเนิด กระบวนการทำเหมืองพลอย และบรรยากาศการซื้อขายพลอยในตลาดพลอย

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham