โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา
29 กุมภาพันธ์ 2567 528 ครั้ง

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา 
เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22  มีนาคม นี้   
รับลงทะเบียน  ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 2567

ผู้ส่งข่าวประกาศ :  ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร.039-310000 ต่อ 2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun