โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567 1,815 ครั้ง

มาแล้ว รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนเรียน รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ภาคฤดูร้อน /2566 จำนวน 8 รายวิชา เรียนในระบบ LMS ผลการเรียน S / U

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22  มีนาคม นี้   
รับลงทะเบียน  ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 16 มิถุนายน 256789530964
Introduction to Science of Data
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น

89530364
Media Design and Presentation
การออกแบบสื่อและการนำเสนอ

89531364
Business Environment
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

89532664
Human Resources Foundation
พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์

89532164
การควบคมผลการปฏิบัติงาน
Performance Controlling

89531764
Marketing for Entrepreneurship
in the 21st Century
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

89532764
Service Experience Design
การสร้างประสบการณ์การบริการ

89532864
Service Innovation Design
การสร้างนวัตกรรมการบริการ

ผู้ส่งข่าวประกาศ :  ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร.039-310000 ต่อ 2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun