โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2567 502 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2566 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เปิดรายวิชา ในภาคฤดูร้อน / 2566 
1) รายวิชา เลือกเสรี  เรียน Onsite 4  รายวิชา
740
2) รายวิชา ศึกษาทั่วไป เรียน Online 4 รายวิชา 

3) รายวิชา ศึกษาทั่วไป ( ความรู้เพื่อการทำงาน) ผลการเรียน S/U เรียนในระบบ LMS 8 วิชา 
เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15-22  มีนาคม นี้   

 

ผู้ประกาศข่าว : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ