โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
22 กุมภาพันธ์ 2567 1,613 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๘๗-๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา 
ดังนี้
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
     
วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 


รายละเอียดเพิ่มเติม
     
—> ประกาศรับสมัครงาน 
     —> ใบสมัคร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔  ในวันและเวลาทำการ

 

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong