โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอรับเงินคืนบริการค่าหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย)   ปี 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567 550 ครั้ง

การขอรับเงินคืนบริการค่าหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2566

งานหอพักนิสิต ขอแจ้งกำหนดการยื่นเอกสารขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2567  รายละเอียดดังนี้
การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปี 2566
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อย่างละ 1 ฉบับ
1.1 แบบฟอร์มขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก
1.2 ใบสำคัญรับเงิน
1.3 แบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบ BUU-ERP

2.เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1 สำเนาบัตรนิสิต
2.2 สำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร)
2.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต**ถ่ายเอกสารข้อ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
2.4 ใบเสร็จค่าหอพัก ฉบับจริง

3.ช่องทางการส่งเอกสาร
3.1 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่....สำนักงานหอพักนิสิต หอพักหญิง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

3.2 ส่งทางไปรษณีย์ได้ทุกบริษัทขนส่ง โดยจ่าหน้าซองว่า....“ งานหอพักนิสิต จันทบุรี เลขที่ 57 ม. 1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 “ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit