โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผลการคัดเลือกฯ  ตำแหน่งอาจารย์บริหารธุรกิจ
21 กุมภาพันธ์ 2567 505 ครั้ง

ผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์บริหารธุรกิจ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๒๑-๒๕๕๗  วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ 
ในวันและเวลาทำการ
สามารถดูประกาศได้ที่ ==>> รับสมัครงาน

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong