โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566
7 ธันวาคม 2566 518 ครั้ง

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2566

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

หากต้องการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  นอกเหนือจากตารางเรียนนี้ 
1. สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ขอใช้ได้ที่ ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
อ่านคู่มือ การขอใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
2. สำหรับหน่วยงานภายนอกติดต่อ โทร.039-310000 ต่อ 4111-3 หรือ กด 0

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun