โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

12 มิถุนายน 2566 573 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ม.บูรพา จันทบุรี หารือความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อประชุมหารือการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด