โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 พฤษภาคม 2566 582 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี นำเสนอผลงาน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ของหน่วย บพท.

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนหนองตาหงุ่น อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เพื่อร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยจังหวัดจันทบุรีภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (flagship) ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ โปรแกรมย่อยที่ ๑๗ แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบุรีอย่างยั่งยืนหรือจันทบุรีโมเดล ต่อ คุณจาดุร อภิชาตบุตร และคุณดารารัตน์  โพธิ์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีการร่วมพุดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นักวิจัย หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามบริบทของจังหวัดจันทบุรี
         ในการนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยในโครงการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงชนิดผง ได้แก่ เครื่องแกงป่าจันทบูรบ้านแมะ เครื่องแกงป่าแม่ครัวเอก เครื่องแกงผงตำเร้ย ผลิตภัณฑ์พริกไทยฟรีสดรายหลากสี ผลิตภัณฑ์ผงปรุงกึ่งสำเร็จรูปพริกไทยรสไก่ เป็นต้น ซึ่งจากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตเหล่านี้กำลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหวังจะเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดและช่วยเสริมรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านได้
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด