โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วิธีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม turnitin
3 เมษายน 2566 581 ครั้ง

วิธีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม turnitin

Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software ให้บริการแก่อาจารย์นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี 


 

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นายอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทรภายใน.4009

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun

ข่าวสาร ล่าสุด