โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ (E-Form)
14 มีนาคม 2566 566 ครั้ง

การขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ (E-Form)

แนะนำการขอใช้บริการยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดทำโดยห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นการขอยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ที่ไม่มีในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 3 วิทยาเขต ผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบ E-From เพื่อขอยืมหนังสือ/วิทยานิพนธ์ ของสถาบันอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เป็นผู้ประสานงานให้ และในส่วนค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามระเบียบของห้องสมุดสถาบันที่นั้นกำหนด  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11


ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวจำรัส  ศรีลือ โทรภายใน 4010 

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue

ข่าวสาร ล่าสุด