โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2566 566 ครั้ง

กิจกรรมการทัศนศึกษา ด้านธรณีอัญมณี คณะอัญมณี ม.บูรพา

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
จัดโครงการ  " Field Fun: Gem Expedition 2022 “

          กิจกรรมการทัศนศึกษา ด้านธรณีอัญมณี ใน รายวิชา "ธรณีวิทยากายภาพ" และ "แร่ และหินเบื้องต้น" การสำรวจภาคสนามถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชาธรณีวิทยากายภาพลรายวิชาแร่และหินเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงในสนาม     ได้สำรวจลักษณะของหิน แร่ และลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากในบทเรียน โดยการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การศึกษาลักษณะการกำเนิดอัญมณีที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า จังหวัดทั้งสองดังกล่าว เป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญของประเทศไทย การที่คณะอัญมณี มีทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งกำเนิดอัญมณีที่สำคัญ นิสิตของคณะจึงควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรแหล่งแร่รัตนชาติดังกล่าว นอกจากนี้ นิสิตยังจะได้เรียนรู้กรรมวิธีในการทำเหมืองพลอย รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจกระบวนการ การทำพลอยตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า ของอัญมณีนั้น ๆ และภูมิปัญญา ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้


เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด