โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 มกราคม 2566 578 ครั้ง

คณะอัญมณี ม.บูรพา ร่วมจัดโครงการ Open House สำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2565

         คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี แนะนำหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะอัญมณี ในโครงการ "Open House" สำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2565
         ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ "Open House" สำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนว และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดจันทบุรี, ตราด, ระยอง และสระแก้ว เข้าใจหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเปิดสอน และเข้าใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการประเมิน 12 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ วิทยฐานะแบบ ว.PA ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร อาคารผาสุก กุลละวณิชย์ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด