โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 มกราคม 2566 554 ครั้ง

คณะอัญมณี ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ “สอนศิลปะสำหรับเยาวชน" ณ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ด้วยวัตถุประสงค์ คือ ต้องการนำนิสิตของคณะอัญมณีไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และช่วยพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปะ และสร้างเสริมจินตนาการให้เด็ก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในด้านต่าง ๆ

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด