โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มกราคม 2566 557 ครั้ง

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมออกบูธจัดนิทรรศกา ภายในงาน

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายในงาน "ศรียาวิชาการ 2566“
          โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม "ศรียาวิชาการ 2566" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน แสดงศักยภาพของนักเรียนทางความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาสู่ชุมชน และสังคม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยในงานนี้ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอัญมณี โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านแนวทางการศึกษาต่อและสาขาอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสาขาอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจ

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา , Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด