โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 ธันวาคม 2565 569 ครั้ง

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบใบอนุญาต “ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน”

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับมอบใบอนุญาต เป็น "ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยนอกจากนั้น ยังได้หารือแนวทางเกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งวิทยากร, เครื่องมือ, งบประมาณ และการใช้สถานที่สำหรับฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอนาคต ณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อีกด้วย

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด