โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 ธันวาคม 2565 571 ครั้ง

คณะอัญมณีเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
เข้าตรวจความพร้อมของคณะอัญมณีเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค รักษาการแทนคณบดี คณะอัญมณี ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ และคุณพรพิทักษ์ สุธรรม นักวิชาการศึกษาคณะอัญมณี นำเสนอคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ภายในอาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ต่อฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 ซึ่งจากการตรวจสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเหมาะสมและผ่านมาตรฐานเกณฑ์ต่าง ๆ   โดยฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

 

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด