โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 พฤศจิกายน 2565 577 ครั้ง

ข้ามอีกขั้น กับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท พิทักษ์ ประกรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการฝึกอบรม และทีมงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาคารผาสุข กุลละวาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ในการขอรับรองมาตรฐานในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ภาคตะวันออก ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ นักประชาโทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด