โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

15 พฤศจิกายน 2565 575 ครั้ง

คณะอัญมณี เดินหน้าพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการของคณะอย่างต่อเนื่อง

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินหน้าพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการของคณะอย่างต่อเนื่อง

     โดย ผศ.ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมด้วย ดร.อุมาพร  พลายระหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมการเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณี และเครื่องประดับ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ๒ - ๓ ชั้น ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร


เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด