โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

7 พฤศจิกายน 2565 558 ครั้ง

โครงการ ส่งเสริมการสอบคุณวุฒิ วิชาชีพโลจิสติกส์ 2566

          เมื่อระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.อารยา สุนทรวิภาต ประธานหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรฯ  ร่วมมือกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA)  จัดอบรมและทดสอบสมรรถนะของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 2 ผ่านระบบ Google Meet  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เน้นสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ งานส่งออกและนำเข้า

ผู้ส่งข้อมูล : อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส โทร. 2064
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด