โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 พฤศจิกายน 2565 583 ครั้ง

ม.บูรพา เดินหน้าพัฒนาการศึกษาระดับมัธยม จ.ตราด

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวลัย เกวะระ ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ  ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการการพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษและศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด