โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 พฤศจิกายน 2565 545 ครั้ง

กองบริหารจันทบุรี ก้าวไปอีกขั้น กับการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

           กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ก้าวไปอีกขั้น กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บรรยายโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยนายวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้อง P312 อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 และ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้งานในการเพิ่ม แก้ไข และลบข่าวในระบบข่าวฯ ได้เป็นอย่างดี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun