โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

31 ตุลาคม 2565 570 ครั้ง

เดินหน้าสร้างความร่วมมือ พัฒนามหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักบินโดรนเชิงพาณิชย์

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คุณสินธู ศตวิริยะ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และคณะ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักบินโดรนเชิงพาณิชย์ ในการฝึกอบรมนักบินโดรนเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมโดรน ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล และร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบินอากาศยานไร้คนขัน (Unmanned Aerial: UAV) ผู้ควบคุมหรือนักบิน ต่อไป

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด