โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 ตุลาคม 2565 562 ครั้ง

ช่องเนชั่นทีวี เข้ามาสัมภาษณ์พิเศษ คณะอัญมณี

          ช่องเนชั่นทีวี เข้ามาสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ ในหัวข้อ "หยก..ความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนจีน" ณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีเนื้อหาเพื่อบอกเล่าให้คนไทยได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ "หยก" ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะนำออกอากาศในรายการ "จับจ้องมองจีน" ช่วง CHINA-THAI SPECIAL ทางช่องเนชั่นทีวี

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณพรพิทักษ์ สุธรรม โทร.๓๕๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด