โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 กันยายน 2565 534 ครั้ง

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อบรมการใช้ e - Document ขั้นพื้นฐาน 

พัฒนาต่อเนื่อง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรม การใช้งานระบบ e - Document ขั้นพื้นฐาน 
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. งานสารบรรณและธุรการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี บรรยายโดยคุณสาวิตรี ปิติสา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และทีมงาน เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สามารถใช้งานระบบ e - Document ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบ e - Document ได้อย่างมืออาชีพ
          ในการนี้ทีมผู้บริหาร นำโดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน , ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน คณะอัญมณี และบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun